Косянчук Тетяна Францівна – начальник Центру післядипломної освіти, кандидат економічних наук, доцентВойтова Ірина Іванівна – провідний фахівець


Грушевицька Алла Борисівна – фахівець І категорії


Говорецька Тетяна Веніамінівна – завідувач підготовчим відділенням


Центр післядипломної освіти Хмельницького національного університету створений на базі Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти та Центру професійного розвитку викладача в січні 2019 р. Центр призначений для спеціалізованого вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних компетентностей.

Центр організовує підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, професіоналів та фахівців різних галузей економіки за акредитованими в університеті спеціальностями; професійну атестацію осіб, які мають право провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження енергетичних систем; підготовку учнівської та студентської молоді до вступу на вищі рівні освіти; організовує курси за різними програмами освіти дорослих та інші види робіт, передбачені чинним законодавством за очною та заочною (дистанційною) формами навчання з використанням електронних освітніх технологій.

Основною метою Центру післядипломної освіти Університету є забезпечення безперервності та наступності освіти громадян, задоволення індивідуальних потреб в особистому та професійному зростанні, а також забезпечення потреб держави у кваліфікованих фахівцях високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові обов’язки, впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства.

Основними завданнями Центру є:

  • упровадження гнучкої системи безперервної освіти та самоосвіти громадян;
  • розвиток співробітництва у сфері підвищення кваліфікації з аналогічними вітчизняними установами та установами зарубіжних країн на підставі прямих зв’язків, створення спільних навчальних центрів;
  • розширення співпраці з державними установами, закладами вищої освіти, підприємствами та центрами зайнятості щодо вивчення потреби у послугах Центру та укладання з ними довгострокових договорів про співпрацю;
  • забезпечення умов для постійного підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти, професіоналів та фахівців різних галузей економіки, безперервного навчання та розкриття їх потенціалу, інтелектуального та загальнокультурного рівня, надання необхідних загальних та професійних компетентностей;
  • упровадження інноваційних технологій навчання та передового вітчизняного й зарубіжного досвіду, що передбачають індивідуальні траєкторії освіти, використання очної, заочної, дистанційної та екстернатної форм навчання в освіті впродовж життя;
  • проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської і студентської молоді для навчання їх на підготовчому відділенні Центра, допомога майбутнім абітурієнтам у поглибленому вивченні дисциплін, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання якості знань та вступ на вищі рівні освіти.
Положення про Центр післядипломної освіти
Положення про Підготовче відділення
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

КОНТАКТИ:
29016, м. Хмельницький
вул. Інститутська. 11; аудиторія 3-418
тел. (0382) 77-31-86; 11-22; 097-50-555-97
Електронна адреса: cpkpodp@ukr.netcpo@khmnu.edu.ua