Косянчук Тетяна Францівна – начальник Центру післядипломної освіти, кандидат економічних наук, доцентВойтова Ірина Іванівна – провідний фахівець


Грушевицька Алла Борисівна – фахівець І категорії


Говорецька Тетяна Веніамінівна – завідувач підготовчим відділенням


Центр післядипломної освіти Хмельницького національного університету створений на базі Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти та Центру професійного розвитку викладача в січні 2019 р. Центр призначений для спеціалізованого вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних компетентностей.

Центр організовує підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, професіоналів та фахівців різних галузей економіки за акредитованими в університеті спеціальностями; професійну атестацію осіб, які мають право провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження енергетичних систем; підготовку учнівської та студентської молоді до вступу на вищі рівні освіти; організовує курси за різними програмами освіти дорослих та інші види робіт, передбачені чинним законодавством за очною та заочною (дистанційною) формами навчання з використанням електронних освітніх технологій.

Основною метою Центру післядипломної освіти Університету є забезпечення безперервності та наступності освіти громадян, задоволення індивідуальних потреб в особистому та професійному зростанні, а також забезпечення потреб держави у кваліфікованих фахівцях високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові обов’язки, впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства.

Основними завданнями Центру є:

  • упровадження гнучкої системи безперервної освіти та самоосвіти громадян;
  • розвиток співробітництва у сфері підвищення кваліфікації з аналогічними вітчизняними установами та установами зарубіжних країн на підставі прямих зв’язків, створення спільних навчальних центрів;
  • розширення співпраці з державними установами, закладами вищої освіти, підприємствами та центрами зайнятості щодо вивчення потреби у послугах Центру та укладання з ними довгострокових договорів про співпрацю;
  • забезпечення умов для постійного підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти, професіоналів та фахівців різних галузей економіки, безперервного навчання та розкриття їх потенціалу, інтелектуального та загальнокультурного рівня, надання необхідних загальних та професійних компетентностей;
  • упровадження інноваційних технологій навчання та передового вітчизняного й зарубіжного досвіду, що передбачають індивідуальні траєкторії освіти, використання очної, заочної, дистанційної та екстернатної форм навчання в освіті впродовж життя;
  • проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської і студентської молоді для навчання їх на підготовчому відділенні Центра, допомога майбутнім абітурієнтам у поглибленому вивченні дисциплін, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання якості знань та вступ на вищі рівні освіти.

КОНТАКТИ:
29016, м. Хмельницький
вул. Інститутська. 11; аудиторія 3-418
тел. (0382) 77-31-86; 11-22; 097-50-555-97
Електронна адреса: cpkpodp@ukr.netcpo@khnu.km.ua